ZESTAWIENIE OFERT  >

Dane porównawcze z ofert 6 tanich linii lotniczych.

 

  RANKINGI

- travelchannel

 

  CZARNA LISTA

- Unii Europejskiej (PDF)

Wykaz linii lotniczych, które nie otrzymały zezwolenia Komisji Europejskiej na wykonywanie operacji lotniczych na terenie Unii Europejskiej. (22.03.2006)

 

  PRAWA PASAŻERA

 

 

 

Pomocnik          prawa pasażera      

PRAWA PASAŻERA OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

Podróże samolotem to szybka, wygodna, a w dobie tanich linii lotniczych, coraz bardziej popularna forma podróżowania w Europie. Niestety nie zawsze podróż przebiega bez zakłóceń, czasami pasażerów linii lotniczych mogą spotkać pewne problemy. Należy do nich zaliczyć odmowę przyjęcia na pokład, odwołanie lotu, znaczne opóźnienie, problemy z bagażem, a nawet uszkodzenie ciała lub śmierć człowieka. Warto zatem wiedzieć jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych w Europie i jak z nich korzystać.

  TWOJE PRAWA

Podstawowe prawa konsumentów w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu zawarte są w rozporządzeniu WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. (link) ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do:
 - pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego UE,
 - pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim UE, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

  OPÓŹNIONY LOT

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:
o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów; lub
o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów, lub
o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w pkt. a) lub b),

pasażerowie otrzymują bezpłatnie od obsługującego przewoźnika lotniczego posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także prawo do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.

Gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem.

Gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:
 - zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,
 - lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

  ODMOWA PRZYJĘCIA PASAŻERA NA POKŁAD SAMOLOTU ORAZ ODWOŁANIE REJSÓW

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym obsługującym. Dodatkowo przewoźnik powinien zaproponować ochotnikom prawo wyboru pomiędzy:
 - zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,
 - lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 - zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
 - zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wówczas obsługujący przewoźnik lotniczy może wbrew woli pasażerów odmówić przyjęcia ich na pokład.

W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie i udziela pomocy.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i wynosi:
250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu.

Jeżeli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu
o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; lub
o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; lub
o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w pkt. a) lub b),
obsługujący przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie przewidziane w ust.1 o 50%.

Prawo do odszkodowania w przypadku odwołania rejsu nie przysługuje, gdy pasażerowie:
 - zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub
 - zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
 - zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Udzielenie pomocy polega na:
 > Zaproponowaniu pasażerom prawa wyboru pomiędzy:
 - zwrotem w terminie siedmiu dni pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera,
 - lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 - zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
 - zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 > Bezpłatnym zaoferowaniu posiłków, napojów, zakwaterowania w hotelu, transportu między hotelem a lotniskiem, rozmów telefonicznych, przesyłek faksowych lub mailowych.

  BAGAŻ

Masz prawo do wystąpienia o odszkodowanie w wysokości do 1000 SDR za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lub utratę bagażu podczas lotu liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie.

Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, pasażer może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzonego odprawionego bagażu należy zgłosić w terminie 7 dni od daty jego odbioru, w przypadku bagażu opóźnionego - w terminie 21 dni od odbioru.

Możesz wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę, lub obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

  USZKODZENIA CIAŁA LUB ZGON W WYPADKU

Masz prawo do wystąpienia o odszkodowanie za obrażenia lub zgon najbliższych na skutek wypadku podczas lotu obsługiwanego przez przewoźnika z Unii Europejskiej do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie. Pasażer ma prawo do zaliczki w celu pokrycia natychmiastowych potrzeb finansowych.

Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione szkody, możesz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę, lub obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

  WYJAZDY ZORGANIZOWANE

Oprócz opisanych powyżej praw, pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko organizatorom wyjazdu turystycznego za niewykonanie usług przewidzianych w umowie zawartej w jednym z krajów UE, bez względu na docelowe miejsce podróży.

Prawa te obowiązują w przypadku niezapewnienia odpowiedniego przelotu przewidzianego w umowie zawartej między z organizatorem wyjazdu a pasażerem. Ponadto jeżeli organizator nie wywiąże się z umowy w odniesieniu do znaczącej części zorganizowanego wyjazdu, jest zobowiązany do zapewnienia alternatywnych świadczeń łącznie z przewozem, bez żadnych dodatkowych kosztów dla uczestnika wyjazdu.

  SPOSÓB DZIAŁANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW

Kiedy pasażer stwierdza, że opóźnienie powiększa się do rozmiarów trudnych do zaakceptowania, albo też, gdy odebrany właśnie bagaż jest uszkodzony lub nie można go odnaleźć - pierwszym krokiem winno być zwrócenie się do przedstawiciela linii lotniczych obsługujących dany lot z prośbą o rozwiązanie problemu. Dobrze jest zwrócić uwagę na to w jaki sposób następuje rejestracja takiego zgłoszenia, wskazane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia.

Gdy jednak przewoźnik nie rozwiąże problemu zadowalająco, należy szukać rozstrzygnięcia w instytucjach trzecich - poza relacją klient-przedsiębiorca.

Ochroną pasażerów w krajach Unii Europejskiej, stosunkowo od niedawna zajmują się wyspecjalizowane organy administracji publicznej, w Polsce rolę tę przyjął na siebie Urząd Lotnictwa Cywilnego, a ściślej funkcjonująca w jego strukturach Komisja Ochrony Praw Pasażera (KOPP). Nadzorcze kompetencje tej instytucji skupiają się na problemie odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu i znacznego opóźnienia.

Obok ULC pomocy udzielić może Europejskie Centrum Konsumenckie jako, że dysponuje ono w ramach europejskiej sieci ECC-Net instrumentami do wyjaśniania lub pomocy w rozstrzyganiu sporów transgranicznych w trybie pozasądowym, we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

W zakresie pomocy konsumentom ważną funkcję mogą również spełniać instytucje pierwszej linii ochrony konsumenta tj. stowarzyszenia konsumenckie i powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów.
 

 

ULOTKA >

Ulotka ze streszczeniem przepisów Unii Europejskiej obowiązujących linie lotnicze.